§ 1 Navn
Klubbens navn er OK Melfar, Middelfart orienteringsklub. Den er stiftet d. 1. februar 1940. Klubben er hjemmehørende i Middelfart kommune. Foreningen er tilknyttet D.O. F. under D.I.F. og er underkastet dette forbunds love og regler.


§ 2 Formål
Klubbens formål er at samle alle orienteringsinteresserede i Middelfart og omegn og skaffe dem de bedste muligheder for at dyrke orienteringssporten.


§ 3 Medlemmerne
Som medlemmer optager klubben såvel damer og herrer som piger og drenge. 

Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens indstilling udnævnes på generalforsamlinger.
Et passivt medlem kan ikke deltage i træning og aktiviteter, og har ikke stemmeret og valgbarhed.

§ 4 Kontingent
Kontingent til foreningen fastsættes af generalforsamlingen. 

Kontingentet udgør for: 

 • Aktive seniorer (over 20 år.) kr. 600
 • Aktive juniorer (- 20 år) kr. 500
 • Familiekontingent: kr. 1200
 • Passiv kr. 200

(kontingent vedtaget på GF 2015) 

Ved indmelde i løbet af året betales forholdsmæssigt kontingent. 
Kontingentet erlægges forud og betales senest den 15. februar. Hel eller delvis kontingentfrihed kan opnås ved bestyrelsens godkendelse, dog kun for et år af gangen. 

Kontingentet dækker kendte klubafgifter til Dansk Orienterings forbund. Ved ekstraordinær stigning af disse medlemsafgifter kan bestyrelsen beslutte et tillægskontingent af samme størrelse.
I kontingentet indgår 1 abonnement på forbundsbladet Orientering.

 

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel til udgangen af et kontingenthalvår. 

Ved kontingentrestance eller anden gæld kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke et medlem. For på ny at blive medlem, skal restancen eller anden gæld betales. Bestyrelsen kan i øvrigt udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.

 

§ 6 Bestyrelsen
Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Klubben hæfter for bestyrelsens lovligt vedtagne beslutninger og handlinger. 

Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflertal. Formand vælges på generalforsamlingen, herudover konstituerer bestyrelsen sig selv.
Medlemmerne vælges for 2 år af gangen og afgår skiftevis, hvert andet år, således at formanden samt 3 bestyrelses medlemmer afgår den ene gang og de øvrige den næste gang.
Genvalg kan finde sted. Valgene kan kræves foretaget skriftligt.

 

§ 7 Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, når denne finder anledning dertil, eller når et af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Formanden leder forhandlingerne og i tilfælde af stemmelighed, afgør formandens stemme udfaldet. Formanden er berettiget til at forhandle på klubbens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i så fald fremføre sagen for bestyrelsen ved førstkommende møde. Under formandens fravær fungerer næstformanden som klubleder. Bestyrelsen fører protokol over møder og medlemsaktiviteter.

 

§ 8 Revision og regnskab
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Dog er regnskabsåret fra 1.november 2008 til 31. december 2009. Kassereren skal inden 15. januar afgive et specificeret regnskab til den på generalforsamlingen valgte revisor. 

Regnskab med revisionspåtegning fremlægges på ordinær generalforsamling til godkendelse. Kassereren fører medlems kartotek. Klubbens revisor kan til enhver tid forlange at få regnskabet og kassebeholdningen forevist.

§ 9 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen har den højeste myndighed og indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af skriftlige eller digitale meddelelser og offentliggørelse på klubbens hjemmeside. Generalforsamlingen afgør selv sin lovlighed. Den ledes af en generalforsamling valgt dirigent. Hvert aktivt medlem har på generalforsamlingen 1 stemme og stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 10 Ordinær Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes i Middelfart hvert år i januar eller februar med følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning herunder delberetninger.
 3. Regnskabsaflæggelse.
 4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Valg af formand (hvert andet år)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

§ 11 Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller senest 1 måned efter at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har udtrykt et ønske herom overfor bestyrelsen.

§ 12 Forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før. Vedtagelse sker ved almindeligt stemmeflertal.

§ 13 Lovændringer
Lovændringer vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.


§ 14 Opløsning
Klubben kan kun opløses efter vedtagelser med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 måneders mellemrum. Opløses klubben, tilfalder dens midler og ejendele Dansk Orienterings forbund. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 6. april 1993 – enkelte ændringer på generalforsamlingen 2008, bl.a. regnskabsåret ændret til kalenderåret.

   
nationalcprassociation.com