DSC02995

Vedtægter for OK Melfar, Middelfart orienteringsklub   

§1 Navn

Klubbens navn er OK Melfar, Middelfart orienteringsklub. Den er stiftet d. 1. februar 1940. Klubben er hjemmehørende i Middelfart kommune. Foreningen er tilknyttet DOF under DIF og er underkastet dette forbunds love og regler.

§2 Formål

Klubbens formål er at samle alle orienterings-interesserede i Middelfart og omegn og skaffe dem de bedste muligheder for at dyrke orienteringssporten.

§3 Medlemmerne

Som medlemmer optager klubben såvel damer og herrer som piger og drenge.
Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens indstilling udnævnes på generalforsamlinger.
Et passivt medlem kan ikke deltage i træning og aktiviteter, og har ikke stemmeret og valgbarhed.

§4 Kontingent

Kontingent til foreningen fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingentet udgør for:

Aktive seniorer (over 20 år.) kr. 650
Aktive juniorer (- 20 år) kr. 525
Familiekontingent : kr. 1300
Passiv kr. 200

(kontingent vedtaget på GF 2021)

Ved indmeldelse i løbet af året betales forholdsmæssigt kontingent.
Kontingentet betales forud og betales senest den 1. marts. Hel eller delvis kontingent-frihed kan opnås ved bestyrelsens godkendelse, dog kun for et år af gangen.
Kontingentet dækker kendte klubafgifter til Dansk Orienterings forbund. Ved ekstra-ordinær stigning af disse medlemsafgifter kan bestyrelsen beslutte et tillægskon-tingent af samme størrelse.

I kontingentet indgår 1 abonnement på bladet Orientering.

§5 Udmeldelse

udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel til udgangen af et kontingenthalvår.
Ved kontingentrestance eller anden gæld kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke et medlem. For på ny at blive medlem, skal restancen eller anden gæld betales.
Bestyrelsen kan i øvrigt udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Gæld på løbskontoen som ikke er betalt efter 3 rykkere vil medføre spærring for løbs-tilmelding.

 §6 Bestyrelsen

Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Klubben hæfter for bestyrelsens lovligt vedtagne beslutninger og handlinger.  
Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflertal. Formand vælges på generalforsamlingen, herudover konstituerer bestyrelsen sig selv.
Medlemmerne vælges for 2 år af gangen og afgår skiftevis, hvert andet år.
Genvalg kan finde sted. Valgene kan kræves foretaget skriftligt.        

 §7 Tegningsret

Foreningen tegnes af hele bestyrelsen, eller af formanden i forening med 2 øvrige med- lemmer af bestyrelsen.
I anliggender af ordinær karakter, tegnes foreningen af formanden alene. Formanden orienterer ved førstkommende bestyrelsesmøde, bestyrelsens med- lemmer om de trufne dispositioner.

§8 Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, når denne finder anledning dertil, eller når et af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Formanden leder forhandlingerne og i tilfælde af stemmelighed, afgør formandens stemme udfaldet.
Formanden er berettiget til at forhandle på klubbens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i så fald fremføre sagen for bestyrelsen ved førstkommende møde. Under formandens fravær fungerer næstformanden som klubleder. Bestyrelsen skriver referat over møder og disse kan findes på klubbens hjemmeside.

§9 Revision og regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren skal inden 15. januar afgive et specificeret regnskab til den på generalforsamlingen valgte revisor. 
Regnskab med revisionspåtegning fremlægges på ordinær generalforsamling til godkendelse. Kassereren fører medlemskartotek. Klubbens revisor kan til enhver tid
forlange at få regnskabet og kassebeholdningen forevist.

§10 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen har den højeste myndighed og indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af skriftlige eller digitale meddelelser og offentliggørelse på klubbens hjemmeside. Generalforsamlingen kan afholdes virtuelt, såfremt bestyrelsen vurderer, at det ikke er muligt med fysisk fremmøde. Afstemningsprocedure ved virtuel generalforsamling skal være beskrevet og tilsendt med indkaldelse til generalforsamlingen. Generalforsamlingen afgør selv sin lovlighed. Den ledes af en på generalforsamling valgt dirigent. Alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent har på generalforsamlingen 1 stemme og stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Medlemmer under 14 år repræsenteres ved en forældre/værge.

§11 Ordinær Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Beretning herunder delberetninger.
  • Regnskabsaflæggelse.
  • Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
  • Valg af formand (hvert andet år)
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Eventuelt.

§12 Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller senest 1 måned efter at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har udtrykt et ønske herom overfor bestyrelsen.

 §13 Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsen senest 4 dage før. Vedtagelse sker ved almindeligt stemmeflertal.

§14 Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer skal være offentliggjort sammen med indkaldelse til generalforsamling. Vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§15 Opløsning

Klubben kan kun opløses efter vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 måneders mellemrum.
Opløses klubben, tilfalder dens midler og ejendele Dansk Orienterings forbund.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 6. april 1993 – enkelte ændringer på generalforsamlingen 2008, bl.a. regnskabsåret ændret til kalenderåret.

Kontingent justeres og tilrettes i dokumentet ved den årlige generalforsamling.

Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 10. Juni 2021.

 

Underskrevet version findet hos formanden og bestyrelsens arkiv

   
nationalcprassociation.com